Onze basisschool bestaat uit kleuterschool ’t Singeltje en de lagere school.

Kleuterschool ’t Singeltje

Op onze school gaat een boeiende wereld open: spelend leren, samen met vriendjes ervaringen opdoen, luisteren naar toffe verhalen, …

Met een heleboel thema’s gaan we jou helpen om een stukje op te groeien in de wereld die je omringt.  Ook met je mama, papa, opa en oma en vele anderen vieren we af en toe feest.  Zo leren we mekaar beter kennen.

Als je nieuw bent in onze school, zullen we je helpen om vriendjes te maken en je vlug thuis te doen voelen. We wensen je alvast een fantastisch schooljaar toe.

Lagere school: Rombaut Keldermansstraat 

Fijn dat je aan onze school dacht om er met vrienden/-innen samen te zijn.
Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open: leren schrijven, lezen en rekenen, maar natuurlijk is er ook nog tijd om te knutselen, sporten, zingen en spelen. Als je nieuw bent  in onze school, zal de aanpassing wel wat tijd vragen. We zullen je helpen om vlug een leuke klasgroep te vormen.  Tijdens je jonge leven breng je veel tijd door op school en dat willen we dan ook samen op een leuke, aangename manier doen.  
We verwelkomen je van harte in ons OLVE-midden en wensen je alvast een fantastisch schooljaar toe.

SCHOOLBESTUUR

Ons schoolbestuur is KOBA ZuidkAnt vzw (=Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Nooitrust 4 – 2390 Malle, tel. 03/304.91.00.
Ook de andere Edegemse vrije kleuter- en lagere scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur.
Afgevaardigd-beheerder is dhr. Peter Nys. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding. Het volgt de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Onze OLVE-basisschool maakt deel uit van de scholengemeenschap Prins Boudewijn. 

KLEUTERSCHOOL 
‘T SINGELTJE

Singel 39 bis
2640 Mortsel
Tel : 03/440.73.23
e-mail: info@olvebasis.be

Rustig verscholen achter de parochiekerk van H.Bernadette, midden in de wijk Hof van Rieth
bereikbaar via de ‘blauwe poort’ aan Singel 39 bis of via de ‘zwarte poort’ aan Hof Van Riethlaan 
en langs de kerk


LAGERE SCHOOL ROMBAUT 
KELDERMANSSTRAAT

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel: 03/440.16.21.
e-mail: info@olvebasis.be

Administratieve zetel
Ingang langs Rogier Van der Weydenstraat, vlakbij de groenzone Fort V

Schoolraad

Om medezeggenschap te bieden in het 
schoolleven, worden de volgende geledingen vertegenwoordigd in de schoolraad:

  • de ouders,

  • het personeel,

  • de lokale gemeenschap.

Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.  Tijdens tenminste drie vergaderingen per schooljaar, worden onderwerpen besproken die rechtstreeks het schoolleven aanbelangen.  

De klassenraad

De klassenraad wordt gevormd door de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep.  Soms 
vragen we advies bij het CLB,…
De klassenraad:

  • evalueert de vorderingen van de leerlingen en remedieert planmatig.

  • bepaalt in welke leerlingengroep of klas een leerling wordt 
   opgenomen.

  • beslist over zittenblijven of doorverwijzen.

Uiteraard zullen we u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij de begeleiding van uw kind.

Taakverdeling personeel

De directeur overlegt met het schoolbestuur.  Hij heeft geen lesopdracht en wordt bijgestaan met beleidsondersteunende en administratieve hulp.
Het leerkrachtenteam bestaat uit :
a.    in de afdeling Rombaut Keldermansstraat: klastitularissen, een leermeester bewegingsopvoeding, een zorgteam en een ICT team.
b.    in de kleuterafdeling ‘t Singeltje: kleuterjuffen, kinderverzorgsters, een leermeester bewegingsopvoeding, een zorgteam en een ICT team.
Bij aanvang  van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders de namen van de klasleraars en omkadering (Schoolinfo).